top of page

PRISTUP KA VELIKOM BROJU POTROŠACA

beScarinski
izvoz u 
eu*
SLOBODNA
TRGOVINA SA
RUSIJOM**
CEFTA***
EFTA****
turska*****
SJEDINJENE
AMERICKE
DRŽAVE******

* osim za nekoliko prehrambenih proizvoda (junetinu, šećer i vino) koji podležu preferencijalnim tarifnim kvotama;

** Republika Srbija je jedina zemlja van Zajednice nezavisnih država koja uživa prednosti bescarinske trgovine sa Rusijom. Sporazumom je predviđeno da se roba proizvedena u Srbiji, odnosno ona koja ima najmanje 51 % dodate vrednosti u zemlji, smatra robom srpskog porekla i bescarinski izvozi u Rusku Federaciju;

*** Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) između Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije, na snazi je od jula 2007., i daje kompanijama u Srbiji priliku da dopru do 22 miliona ljudi na tržištu koje je oslobođeno carina;

**** EFTA države Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska potpisale su sporazum o slobodnoj trgovini sa Srbijom u Ženevi. EFTA je ukinula sve carine na industrijske proizvode u Srbiji, uključujući i ribu i druge morske proizvode, od stupanja Sporazuma na snagu. Dodatni poljoprivredni sporazumi između pojedinačnih EFTA država i Srbije čine sastavni deo instrumenata za uspostavljanje zone slobodne trgovine;

***** Sporazum o slobodnoj trgovini (FTA) između Republike Turske i Republike Srbije potpisan je 1. juna 2009. godine u Istanbulu, a stupio je na snagu 1. septembra 2010. Turska je ukinula carine na uvoz svih industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, Turska i Srbija su razmenile međusobne ustupke za određene proizvode u obliku tarifnih kvota koje podležu MFN smanjenju carine ili izuzeću od carine;

****** Trgovina sa Sjedinjenim Državama se odvija na osnovu Opšteg sistema preferencijala.

bottom of page