top of page

SYSTEM PODATKOWY

W Serbii podatki są określone i mogą być wprowadzane tylko ustawowo. Wśród nich należy wyróżnić podatek: konsumpcyjny, dochodowy, od zysku i przeniesienia własności osób fizycznych i prawnych. Niektóre podatki zasilają budżet państwa i wśród nich wyróżniamy: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowym od osób prawnych. Część przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości przypada jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których dochód ten został uzyskany.

 

VAT

 

Podatek VAT jest powszechnym podatkiem konsumpcyjnym, który jest obliczany i płacony od dostawy towarów i świadczenia usług, na wszystkich etapach produkcji i obrotu towarami i usługami, a także od importu towarów, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Ustawodawcę.

 

Podatnik, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnął łączny obrót powyżej 8.000.000 RSD, jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji do właściwego organu podatkowego nie później niż z upływem pierwszego terminu do złożenia okresowego zeznania podatkowego.

 

Podstawowa stawka VAT dla towarów i usług lub importu dóbr podlegających opodatkowaniu wynosi 20%.  Obniżona stawka podatku VAT, wynosząca 10 % dla towarów i usług lub importu dóbr obejmuje: 

 • chleb i inne wyroby piekarnicze, mleko i produkty mleczne, mąkę, cukier, olej jadalny ze słonecznika, kukurydzę, olej rzepakowy, soję i oliwki, tłuszcze jadalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz miód;

 • świeże, schłodzone i mrożone owoce i warzywa, mięsa, zboża, słonecznik, soję, buraki cukrowe i rzepak;

 • nawozy, środki ochrony roślin, nasiona do reprodukcji, materiał nasadzeniowy, kompost z grzybnią, mieszanki kompletne i uzupełniające do żywienia zwierząt gospodarskich i hodowlanych;

 

Cło

 

Prawo celne określa ogólne zasady importu i eksportu z Republiki Serbii.

Opłaty celne przywozowe i wywozowe ustalane są na podstawie taryfy celnej. Taryfa celna obejmuje nomenklaturę produktów, opłaty celne i środki preferencyjne w stosunku do produktu lub kraju importu zgodnie z umowami międzynarodowymi.

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN

 

Podatek od spadków i darowizn definiuje kilka ustaw. Podatek ten jest w większości objęty podatkiem od nieruchomości, ale także podatkiem od przeniesienia praw własności oraz podatkiem dochodowym. Stawka podatku jest proporcjonalna do przeniesienia praw własności i wynosi 2,5%. Podatek dotyczy również firmy otrzymującej darowiznę. Podatek określa złożona przez podatnika deklaracja podatkowa oraz decyzja organu podatkowego na mocy, której ustalane jest zobowiązanie podatkowe.

 

Stawki podatkowe są zróżnicowane i zależą od rodzaju podatku oraz sposobu ustalenia zobowiązania.

AKCYZA

 

Podatek ten reguluje ustawa o podatku akcyzowym. Wśród wyrobów opodatkowanych akcyzą wyróżniamy m.in: wyroby ropopochodne, wyroby tytoniowe, alkohol, napoje, kawa, biopłyny, biopaliwa, liquidy do papierosów elektronicznych, wyroby energetyczne i sama energia elektryczna przeznaczona dla odbiorcy końcowego.

 

Stawka

 

W Serbii wyróżniamy specyficzne stawki podatku akcyzowego, które są nakładane na produkty ropopochodne, napoje alkoholowe, cygara, cygaretki i kawę, a także stawki podatku proporcjonalnego lub łączącego element specyficzne z proporcjonalnym.

 

CIT

 

Dochód do opodatkowania jest ustalany na podstawie zysku księgowego wykazanego w rocznym rachunku zysków i strat, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i podlega dalszym korektom w saldzie podatkowym.

 

Zyski kapitałowe ujmowane są odrębnie w bilansie podatkowym i podlegają 15% opodatkowaniu. Zyski kapitałowe realizowane przez podmioty niebędące rezydentami, które nie mają stałej siedziby w Serbii, podlegają opodatkowaniu w wysokości 20%, chyba że stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

 

Dokumentację cen transferowych należy złożyć wraz z deklaracją CIT.

 

CIT STAWKI

 

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany w wysokości 15% od podmiotów będących rezydentami i oddziałów podmiotów niebędących rezydentami.

 

Osoby prawne będące rezydentami płacą podatek od swoich dochodów na całym świecie w kraju. Podmioty niebędące rezydentami płacą podatek od dochodów uzyskanych przez firmę na terytorium Serbii.

 

PIT

 

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych to system podatku liniowego, w ramach którego osoby fizyczne są opodatkowane według stawki ryczałtowej wynoszącej pomiędzy 10% i 20%. Obowiązująca stawka zależy przede wszystkim od rodzaju dochodu oraz miejsca, z którego został zasadniczo uzyskany. Dochody mogą pochodzić z samodzielnej działalności, z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, dochodów kapitałowych, z nieruchomości, zysków kapitałowych.

 

STAWKI PIT

 • Na wynagrodzenia i niezależną działalność 10%

 • W przypadku zysków kapitałowych i dochodów 15%

 • Dla innych rodzajów dochodów 20%

WHT - podatek u źródła

 

Podatek u źródła reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspomniany podatek jest płacony od ustawowego dochodu, który osoba prawna niebędąca rezydentem uzyskuje od osoby prawnej będącej rezydentem. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podatnikami tego podatku mogą być również osoby prawne niebędące rezydentami w określonych ustawowo przypadkach. Podatek u źródła jest obliczany i płacony od następujących dochodów generowanych przez osobę prawną niebędącą rezydentem:

 • dochód z dywidendy i udziału w zyskach osoby prawnej

 • przychody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej

 • dochód z odsetek

 • dochody z dzierżawy i poddzierżawy nieruchomości i ruchomości na terytorium Republiki Serbii

 • przychody z badań rynku, usług księgowych i audytorskich oraz innych usług doradztwa prawnego i biznesowego, niezależnie od tego, gdzie są świadczone lub wykorzystywane lub gdzie będą świadczone lub wykorzystywane

WHT

Podana stawka, według której opodatkowany jest wspomniany dochód, wynosi 20%, jeżeli dochód jest generowany przez osobę prawną niebędącą rezydentem poza właściwością miejscową o preferencyjnym systemie podatkowym.

 

Jeżeli podmiot uzyskujący przychody z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dzierżawy i poddzierżawy nieruchomości i ruchomości na terytorium Serbii oraz opłat z tytułu usług (wszystkich usług) bez względu na miejsce ich wykonywania udostępniania lub korzystania lub miejsca, w którym będą udostępniane lub wykorzystywane zgodnie z właściwością miejscową o preferencyjnym systemie podatkowym stawka wynosi 25%.

 

Osoba prawna niebędąca rezydentem może być podatnikiem tego podatku według stawki wynoszącej 20% od zrealizowanych zysków kapitałowych, dochodów uzyskanych z dzierżawy i poddzierżawy nieruchomości i ruchomości na terytorium Republiki Serbii i na podstawie wszystkich wyżej wymienionych dochodów uzyskanych z zaspokojenia roszczeń w trakcie realizacji lub w innym trybie zaspokojenia roszczeń.

bottom of page