top of page

KIEROWNICTWO

Najważniejszym organem decyzyjnym jest Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Izby. Zadaniem członków jest również wybór organów Izby. Wszystkie kwestie związane z działalnością Izby rozstrzyga Prezes Izby, Sekretarz Generalny i Rada. Organy te wybierane są na cztery lata.

Na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Izby z grudnia 2020 r. w skład Izby wchodzą:

20211111_140536.jpg

Prezes
Polsko-Serbskiej
Izby Gospodarczej,
dr Milan Brković

Dr Milan Brković został wybrany na Prezesa Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej w 2016 roku, zapewniając jednocześnie nieprzerwany proces promocji polskich firm w Serbii od 2005 roku. Jako doradca finansowy był bezpośrednio zaangażowany w ponad 100 projektów, inicjatyw, procesów prywatyzacyjnych i innych działań mających na celu pomoc polskim firmom w Serbii.


Jako Prezes Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej został wybrany na członka Rady Dwustronnych Izb Zagranicznych w Serbii, która została powołana i działa w ramach Serbskiej Izby Gospodarczej. Reprezentuje interesy polskiej gospodarki w Serbii oraz w wielu innych instytucjach państwowych i prywatnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Belgradzie oraz uzyskał tytuł doktora nauk w dziedzinie ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Nišu. Zajmuje się również pracą naukową. Opublikował szereg artykułów w czasopismach biznesowych z zakresu finansów i bankowości.

Sekretarz generalny - Danijela Smiljanić

Danijela w latach 2009-2021 pełniła funkcję kierowniczą w Dziale Prawnym Impol Seval – Hucie aluminium Sevojno. Danijela jest specjalistą ds. międzynarodowych umów inwestycyjnych o dużej wartości, transgranicznych fuzji, umów w zakresie nieruchomości, a także reprezentacji przed organami państwowymi (hipoteki, zastawy, przekształcenie gruntów). 

Karierę zawodową rozpoczęła jako asesor w Sadzie Rejonowym w mieście Užice, po czym obejmowała różne funkcję związane z gospodarką i adwokaturą. Danijela Smiljanić skończyła prawo na Wydziale Prawniczym Uniwersytetu w Belgradzie. Zdała egzamin adwokacki i notarialny.

Funkcję Sekretarza generalnego Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej obejmie 1.01.2022 r. Będzie odpowiadała za strategię rozwoju polskich firm w Serbii i w całym regionie Bałkanów Zachodnich. 

Specjalista ds.komunikacji-Sandra Kostić

Do Polsko Serbskiej Izby Gospodarczej na stanowisku specjalista ds.komunikacji korporacyjnej dołączyła Sandra Kostić.  Jej zdobyta wiedza i doświadczenie na Wydziale Nauk Politycznych w Belgradzie w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji zostanie wykorzystana w rozwoju zewnętrznej oraz wewnętrznej komunikacji stowarzyszenia. Będzie ona przygotowywać oraz utrzymywać komunikację poprzez wszystkie kanały, a tak samo będzie udostępniać ważne informacje i brać udział w ich tworzeniu. Oprócz koordynowania działania z obecnymi współpracownikami oraz partnerami stowarzyszenia będzie ona także osobą kontaktową dla wszytkich zainteresowanych firm.


W skład Rady Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej wchodzą:

  • Prof.dr Vuk Ognjanović, Przewodniczący Rady

  • g. Michal Gozdzik, Wiceprzewodnicząc

  • g. Slobodan Arsić, członek odpowiedzialny za system prawny

  • g. Vladimir Ostojić, członek, odpowiedzialny za finanse, podatki i księgowość

  • g-dja Wiola Kozieja, członek, odpowiedzialna i dbająca o relacje pomiędzy członkam

bottom of page