Organy

Organami Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej są Zgromadzenie, Zarząd i Sekretarz Generalny.

Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Izby Gospodarczej z tymi samymi prawami i obowiązkami. Zgromadzenie wybiera Zarząd który składa się z trzech członków. Zarząd wybiera Sekretarza Generalnego w okresie czterech lat. Sekretarz Generalny reprezentuje Izby Gospodarczą w sprawach prawnych.

Zgromadzenie Izby Gospodarczej na uzasadnioną propozycję Zarządu wybiera Honorowego Prezesa Izby Gospodarczej. Honorowy Prezes ma funkcji protokołu i jest wybierany na okres trzech lat.

W celu wykonywania zadań z swojego domena Izba Gospodarcza  może ustanowić specjalny zespół roboczy – porady lub grupy robocze do prac, które wymagają specjalistycznej wiedzy i które w dużej mierze mogą przyczynić się do poprawy ogólnych stosunków dwustronnych.

Członkowie Rady wybierani są przez najwyższych przedstawicieli administracji państwowej, ambasad, izby gospodarczych. Członków proponuje Prezes Honorowy i są wybierani na okres trzech lat.

Grupy robocze tworzy Zarząd na uzasadnioną propozycję Sekretarza Generalnego.Mogą być ustalone jako stałe lub grupy robocze ad hoc.

Siedziba Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej jest w Belgradzie.